درج یک شرکت هنری در بازار پایه فرابورس

شرکت گروه توسعه هنر ایران با نماد معاملاتی "وهنر" در فهرست نرخ‌های بازار پایه فرابورس ایران به عنوان دویست و سی و هشتمین نماد معاملاتی درج شد.

شرکت گروه توسعه هنر ایران(سهامی عام) به استناد ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و موافقت کمیته شرکت فرابورس ایران در فهرست نرخ‌های بازار پایه فرابورس ایران به عنوان دویست و سی و هشتمین نماد معاملاتی درج شد.

این شرکت با نماد معاملاتی "وهنر" در گروه فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه، زیرگروه فعالیت‌های هنری روی تابلوی فرابورس ایران نشسته است.

این گزارش می‌افزاید: توسعه هنر از جمله هنرهای تجسمی، توسعه صنعت طراحی و معماری با رویکرد تعمیق و گسترش هنر ایرانیو اسلامی، توسعه صنایع فرهنگی، توسعه هنر در حوزه رسانه‌های جدی، توسعه صنایع خلاق، توسعه هنرهای مفهومی و بسط و توسعه فعالیت‌های تبلیغاتی مهمترین فعالیت‌ها‌ی شرکت گروه توسعه هنر ایران را تشکیل می‌دهند.

 

منبع: تسنیم